Visie

Plato product consultants ontwerpt producten en verpakkingen die aansluiten bij de belevingswereld van de gebruiker en bij de behoeften en eisen die door de opdrachtgever, markt en producent worden gesteld.

Integriteit
De hedendaagse maatschappij verwacht integriteit van bedrijven. De kwaliteit van een product moet overeenstemmen met de boodschap die een bedrijf uitdraagt. Dezelfde houding wordt verwacht voor het omgaan met personeel en omgeving. Plato product consultants tracht integer te werk te gaan en menselijke en milieutechnische aspecten te eerbiedigen.

De wijsgeer Plato
De Griekse wijsgeer Plato leefde van 427 tot 347 voor C. Hij wordt gezien als de grootste onder de Griekse filosofen en was tevens een groot literair kunstenaar. De invloed van Plato op de westerse beschaving niet kan worden overschat.

De Griekse wijsgeer kende in zijn leven drie te onderscheiden perioden. Tijdens de eerste periode etaleerde Plato een buitengewoon analytisch inzicht, dat hij vastlegde in zijn beroemde Socratische dialogen. De resultaten stonden niet voorop, maar veel belangrijker was het vergroten van de zelfkennis: ”Het weten niet te weten wat men meende te weten”.

Tijdens de tweede hoofdperiode ontwikkelt Plato zijn constructieve denkmethodieken die hij gebruikte bij de beschrijving van de staat als organisme en in zijn ideeënleer.

De derde periode van Plato kenmerkt zich door de verbinding van verschillende ideeën, in feite een definitie van creativiteit, waarin hij tot verrassende resultaten en volledig nieuwe ideeën komt.

De zuilen in het logo van Plato product consultants verbeelden de drie perioden uit het leven van de filosoof Plato:

  • analyse
  • constructie
  • creativiteit